Địa chất học và các hướng chuyên ngành của địa chất học

Ngành Địa chất luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các hoạt động sản xuất như: Khai thác khoáng sản, dầu khí; xử lý nền móng công trình: Giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, giao thông; quy hoạch, điều tra tài nguyên nước… Tuy nhiên, hiện nay nhiều thí sinh và phụ huynh học sinh – sinh viên vẫn thấy mới lạ với ngành học tiềm năng này do thiếu thông tin hoặc hiểu chưa đúng.

Địa chất là ngành khoa học nghiên cứu về Trái đất (còn gọi là Khoa học Trái đất).

Nói một cách tổng quát thì địa chất là một ngành khoa học cơ bản nghiên cứu bề mặt của trái đất (hay khoa học Trái đất) nhằm phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng, khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và phòng chống giảm thiểu các tai biến do thiên nhiên gây ra.

Để đáp ứng được mục tiêu đào đào ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, sinh viên phải lĩnh hội được khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành chung, từ đó sinh viên có thể lựa chọn học 1 trong 3 hướng chuyên ngành chính của Địa chất là:

* Chuyên ngành ngành Địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản:

Đào tạo chuyên môn về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: Các loại hình mỏ khoáng sản bao gồm sự phân bố, phương thức tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, môi trường trong khai thác mỏ, quản lý dự án và tính kinh tế,… Chương trình sẽ đào tạo những kỹ thuật địa chất khoáng sản có kỹ năng trong việc lập các đề án và báo cáo trong tìm kiếm thăm dò, thiết kế và khai thác mỏ, có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành, thiết kế khai thác mỏ, chế biến khoáng sản.

* Chuyên ngành ngành Địa chất công trình – Địa chất thủy văn:

Đào tạo những kiến thức chuyên môn về cơ lý đất, đá; nước ngầm, nước dưới đất và nước trên mặt. Chương trình cung cấp kiến thức về quy luật vận động của nước ngầm, nước dưới đất ảnh hưởng đến chất lượng nền móng công trình. Sinh viên được đào tạo các phần mềm chuyên môn để hỗ trợ cho việc nghiên cứu và đánh giá tác động công trình lên sự ổn định của nền móng. Sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng tư vấn, thiết kế, xử lý nền và móng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi; thí nghiệm viên; đánh giá tiềm năng trữ lượng, thiết kế hệ thống khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

* Chuyên ngành ngành Địa chất môi trường:

Sinh viên lĩnh hội và khai thác những tri thức của khoa học Trái Đất, tìm hiểu các quy luật vận động của Trái Đất, định hướng cho công tác khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường an toàn – bền vững. Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc như: Kỹ thuật môi trường địa chất, quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực liên quan như bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp dầu khí, môi trường trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường lưu vực sông, hồ và đới bờ biển; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.

                                                                                                                                                              Biện Thị Thái Ánh

Gọi điện thoại
0905339749