Chương trình đào tạo chứng chỉ ngắn hạn: Trồng nấm ăn và nấm dược liệu

  1. Mục đích:

Đào tạo nghề trồng nấm ăn và nấm dược liệu

  1. Đối tượng:

Các học sinh đang học trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng các ngành, nghề

  1. Thời gian đào tạo: 2 tháng (60 ngày)
  2. Văn bằng tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo nghề trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Học sinh tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các cơ sở sản xuất chế biến các loại nấm ăn và nấm dược liệu:

+ Xử lý, điều chỉnh các sự cố môi trường và các bệnh thường gặp ở nấm.

+ Tự làm kinh tế với nghề trồng nấm.

  1. Chương trình đào tạo
STT Môn học Số tiết

Lý thuyết

Số giờ

thực hành

GV

phụ trách

1 Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 100 Phạm Thị Ngọc Nga
2 Thực hành Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 220 Phạm Thị Ngọc Nga
Cộng 100 220
  1. Khung chương trình

6.1. Môn Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu:

STT Nội dung Số tiết Ghi chú
1 Chương 1. SINH THÁI HỌC CỦA NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU

1.1. Sinh thái học và giá trị dinh dưỡng

1.2. Sự phân bố và đặc điểm sinh thái

1.3. Giá trị dinh dưỡng của một số nấm ăn và nấm dược liệu

1.4. Lợi ich kinh tế và một số điểm cần quan tâm trong nghề trồng nấm.

15
2 Chương 2. QUY  TRÌNH TRỒNG NẤM VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỒNG NẤM

2.1. Qui trình: Bảo quản giống, cấy chuyền giống, nuôi ủ tơ nấm, tưới đón nấm

2.2. Chuẩn bị: nguyên liệu, giống, nhà xưởng, dụng cụ,

15
3 Chương 3.  CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỒNG NẤM RƠM

3.1. Phương pháp ủ đống

3.2. Phương pháp đóng mô

3.3. Phương pháp bó rơm rạ

25
4 Chương 4.  CÁC  PHƯƠNG PHÁP TRỒNG NẤM  S Ò,  LINH CHI,  MỘC NHĨ

4.1. Cách trồng nấm sò

4.2. Cách trồng linh chi

4.3. Cách trồng mộc nhĩ

4.4. Nấm rơm

45
Cộng: 100

6.2. Môn thực hành Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu:

STT Nội dung Số tiết Ghi chú
1 BÀI  1.  GIỚI THIỆU CHUNG TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ KHI THAM GIA HỌC TẠI VƯỜN NẤM

1.1. Các yêu cầu cơ bản

1.2. Trang thiết bị và kỹ thuật cần thiết trong vườn nấm thực nghiệm

45
2 BÀI  2. CHUẨN BỊ  NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ GIỐNG NẤM

2.1. Chuẩn bị dụng cụ và nguyên vật liệu

2.2.  Chuẩn bị giống nấm

45
3 BÀI  3. ƯƠM TƠ, CHĂM SÓC VÀ THU HÁI NẤM

3.1. Một số điều kiện trong ươm tơ phôi nấm

3.2. Kỹ thuật nuôi trồng phôi nấm

3.3. Chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nấm

80
4 BÀI 4. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI NẤM

4.1.  Biện pháp phòng trừ bệnh mốc xanh

4.2. Biện pháp phòng trừ bệnh  mốc cam

4.3. Biện pháp phòng trừ bệnh mốc đen

50
Cộng: 220
Gọi điện thoại
0905339749