CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0905953746

 • Lãnh đạo khoa:

– Trưởng Khoa:

Họ và tên: Trương Thành Tâm

Học vị: Tiến sỹ Khai thác mỏ

Nhiệm vụ: Điều hành chung

 • Các bộ môn trực thuộc:
 1. Tổ Công nghệ Hóa-Thực phẩm
  STT Tên giảng viên Học vi, chuyên ngành Chức danh Email
  1 Võ Anh Khuê TS Kỹ thuật môi trường Phó phòng QLCL&NCKH voanhkhue1980@gmail.com
  2 Lương Công Quang ThS Hóa phân tích Trưởng bộ môn luongcongquang.cnh@gmail.com
  3 Huỳnh Thị Ấu ThS Hóa phân tích Giảng viên  auhuynh2102@gmail.com
  4 Đào Thị Sương ThS Quản lý giáo dục Giảng viên daothisuong@gmail.com
  5 Nguyễn Thị Thúy Hằng ThS Hóa học Giảng viên ntthang19@gmail.com
  6 Vũ Huệ Tông TS. Công nghệ kỹ thuật hóa học Giảng viên huetongvn@gmail.com
  7 Văn Dương Tiểu Phượng ThS Công nghệ thực phẩm Giảng viên vanduongtieuphuong@gmail.com
  8 Nguyễn Hoài Thu ThS QL TNMT Giảng viên nthuhv@gmail.com
  Giảng viên kiêm nhiệm ở các Phòng, Trung tâm,  Khoa khác
  9 Võ Thị Mỹ Nga TS. Hóa dầu GĐ TT Tuyển sinh-QHDN  vothimynga.pc@gmail.com
  10 Nguyễn Thị Duy Hiền ThS. Hóa hữu cơ Phó TP QLCL&NCKH hiencnth@gmail.com
  11 Trần Duy Đãm ThS Hóa lý Giảng viên duydam2803@gmail.com
  12 Phạm Thị Ngọc Thùy ThS Công nghệ thực phẩm Giảng viên ngocpham242@gmail.com
  13 Nguyễn Ngọc Thụy Trâm ThS Công nghệ thực phẩm Giảng viên ngoctram.cnth@gmail.com
  14 Phan Thụy Trúc Như ThS Sinh học thực nghiệm Nhân viên

  trucnhuhp@gmail.com

  15 Phạm Thị Hữu Kiều ThS Sinh học Giảng viên kieuphamhuu@gmail.com
  16 Đào Thị Thúy Hằng ThS Hóa vô Cơ Giảng viên thuyhangcn@gmail.com
  17 Phạm Thị Ngọc Nga ThS QL TNMT Nhân viên ngocngabio@yahoo.com
 1. Tổ Địa chất-Trắc địa
STT Tên giảng viên/ nhân viên Học vị, chuyên ngành Chức danh Email
1 Trương Thành Tâm Tiến sỹ Khai thác mỏ Trưởng khoa tam8989@gmail.com
2 Biện Thị Thái Ánh ThS. Địa chất khoáng sản và thăm dò Trưởng bộ môn bienthithaianh@gmail.com
3 Nguyễn Văn Điềm ThS.  Kỹ thuật trắc địa Giảng viên khoadiemtic@gmail.com
4 Dương Vĩnh Nhiều ThS-NCS. Địa chất công trình- ĐC thủy văn Giảng viên nhieudcct@gmail.com
5 Phạm Minh Tốt CN kỹ thuật trắc địa bản đồ Giảng viên phamminhtot@gmail.com
6 Đào Hiệp ThS. Kỹ thuật khoan -khai thác và công nghệ dầu khí Giảng viên daohiepanh@gmail.com
7 Nguyễn Tuấn Anh ThS. Địa chính Giảng viên dodacmdc@gmail.com
Giảng viên kiêm nhiệm ở các Phòng, Trung tâm
8 Vũ Đình Thái CN. QL đất đai Giảng viên phòng Quản lý Đào tạo vudinhthaitic@gmail.com
9

10

Phan Đức Lệnh

Nguyễn Thị Lan

TS. Địa chất

KS. Trắc địa

Giám đốc TT KHCN

Giảng viên

phanduclenh.tic@gmail.com

nguyenthilanmdc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0905339749