Chương trình đào tạo sơ cấp nghề Đo đạc địa chính

Tên nghề:  ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn đã tốt nghiệp THCS trở lên.

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 06 Mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Kiến thức:

– Trình bày được những nguyên lí đo góc, đo độ cao, đo chiều dài.

– Trình bày được quy trình thành lập lưới khống chế  địa chính phục vụ cho công tác thành lập bản đồ địa chính.

– Trình bày được những nội dung cơ bản về phương pháp và quy trình  thành lập bản đồ địa chính.

1.2. Kỹ năng:

– Sử dụng được các loại thiết bị và dụng cụ trắc địa thông dụng như máy kinh vĩ NT-2CD, Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS721, máy thủy bình Nikon AS-2C, Pentax AP210, máy GPS cầm tay,…

– Thực hiện được công tác xây dựng lưới khống chế địa chính

– Thực hiện được công tác đo vẽ và tổ chức đo vẽ bản đồ địa chính, kiểm tra đánh giá chất lượng đo vẽ bản đồ.

– Sử dụng được các phần mềm xử lý số liệu và biên tập bản đồ địa chính như: Microstation, Famis….

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

– Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của chung;

– Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị.

1.4. Cơ hội việc làm:

–  Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính

 – Đo đạc lập bản đồ địa chính thửa đất phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC

2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

– Thời gian đào tạo : 03 tháng

– Thời gian học tập : 10 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu : 330 giờ.

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 14 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 6 giờ)

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 330 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 86 giờ; thời gian học thực hành: 230 giờ; thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 14 giờ.

3. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MH, MĐ Tên môn học,  mô-đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
  Các môn học, mô-đun đào tạo nghề        
MH01 Trắc địa cơ sở 30 28 2
MH02 Thực tập Trắc địa cơ sở 135 15 115 5
MH03 Bản đồ đại cương 45 14 29 2
MH04 Đo đạc địa chính 60 29 28 3
MH05 Biên tập bản đồ địa chính số 60 58 2
Tổng cộng 330 86 230 14

 

Gọi điện thoại
0905339749