Chương trình đào tạo ngắn hạn: Huấn luyện kỹ thuật An toàn hóa chất

1. Tên chứng chỉ: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT

2. Số tiết: 20 tiết

3. Thời điểm thực hiện: 2 ngày

4. Thời gian dạy: Thường xuyên trong năm.

5. Mục đích của chương trình đào tạo ngắn hạn:

– Cung cấp cho học viên các kiến thức pháp luật về sử dụng hóa chất như:

+ Luật Hóa chất.

+ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

+ Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

+ Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định phân loại và ghi nhãn Hóa chất;

+ Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

– Huấn luyện cho học viên các kiến thức về kỹ thuật an toàn trong sử dụng hóa chất xử lý nước và nước cấp.

6. Phương pháp dạy và học:

– Giáo viên giảng lý thuyết và hướng dẫn học viên, nghe giảng và nghiên cứu thêm tài liệu.

– Giáo viên và học viên thảo luận để giải quyết bài tập và những vấn đề học viên  gặp khi tham khảo tài liệu và trong thực tế sử dụng hóa chất.

7. Đánh giá kết thúc chương trình đào tạo:

– Thi kết thúc chương trình đào tạo bằng hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

– Kết quả bài thi được đánh giá theo thang điểm 10.

  1. Đề cương chi tiết học phần:
Chương mục   Nội dung LT TH+KT
CHƯƠNG I TÍNH CHẤT NGUY HIỂM HÀNG CÔNG NGHIỆP CẦN VẬN CHUYỂN 1

I.

II.

III

IV

Phân loại hàng công nghiệp nguy hiểm cần vận chuyển.

Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm cần đóng gói trong quá trình vận chuyển.

Danh mục các chất kị nhau

Biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm

CHƯƠNG II

PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM CẦN VẬN CHUYỂN 2

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Phân loại mức đóng gói hàng công nghiệp nguy hiểm

Chất lỏng dễ cháy

Chất rắn dễ cháy được thử nghiệm theo phương pháp mô tả tại phần III, tiểu mục 33.2.1 Sách hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn (Khuyến cáo Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm), được phân loại đóng gói như sau:

Chất dễ tự bốc cháy được phân loại đóng gói I, II, III theo quy định sau:

Chất phát ra khí dễ cháy khi gặp nước được phân loại đóng gói I, II, III theo quy định sau:

Chất rắn ô xy hóa được phân loại đóng gói I, II, III theo quy định sau:

Chất lỏng ô xy hóa được phân loại đóng gói I, II, III theo quy định sau:

Chất ăn mòn được phân loại đóng gói I, II, III theo quy định sau:

 

 

 

II.

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Yêu cầu về phương tiện chứa hàng công nghiệp nguy hiểm

Yêu cầu chung

Các chi tiết về yêu cầu đóng gói

Yêu cầu đóng gói loại P001

Yêu cầu đóng gói loại P002

Yêu cầu đóng gói loại P200

Yêu cầu đóng gói loại P401

Yêu cầu đóng gói loại P402

Yêu cầu đóng gói loại P403

Yêu cầu đóng gói loại P410

Yêu cầu đóng gói loại P504

Yêu cầu đóng gói loại P601

2.l0.

2.11

2.12

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Yêu cầu đóng gói loại P602

Yêu cầu đóng gói loại P800

Yêu cầu đóng gói loại P802

Yêu cầu đóng gói loại R001

. Yêu cầu đóng gói loại IBC01

Yêu cầu đóng gói loại IBC02

Yêu cầu đóng gói loại IBC03

Yêu cầu đóng gói loại IBC04

2.18.

2.19

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

Yêu cầu đóng gói loại IBC06

Yêu cầu đóng gói loại IBC07

Yêu cầu đóng gói loại IBC08

Yêu cầu đóng gói loại LP01

Yêu cầu đóng gói loại LP02

Yêu cầu đóng gói loại TP3

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Yêu cầu về cấu tạo bao bì, thùng chứa

Bao bì, thùng chứa có khả năng chứa tối đa là 400 kg hoặc 450 lít

Bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình

Bao bì, thùng chứa cỡ lớn

Bao bì, thùng chứa hàng hóa loại 2

Bồn bể chuyên dụng lắp trên phương tiện vận chuyển

   

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC XẾP DỠ, VẬN CHUYỂN HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM 1

I.

II.

1

2

III.

1

 2

Bốc dỡ, sắp xếp hàng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển và lưu kho bãi

Yêu cầu khi vận chuyển hàng nguy hiểm:

Vận chuyển hàng nguy hiểm

Vận chuyển bằng đường bộ:

III. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được quy định

Yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm

CHƯƠNG IV

PHƯƠNG ÁN ỨNG CỨU KHẨN CẤP  KHI XẢY RA SỰ CỐ 2

I.

II.

1

2

III.

1

2

3

4

Thông tin chung

Các khả năng tai nạn, sự cố và biện pháp khắc phục

Đặc tính nguy hiểm của hàng vận chuyển

Các tình huống điển hình và biện pháp xử lý

Khả năng ứng cứu và tổ chức ứng cứu

Khả năng ứng cứu sự cố khẩn cấp

Tổ chức ứng cứu

Các số Điện thoại liên lạc khẩn cấp (gồm cả số cố định và di động)

Kế hoạch diễn tập

CHƯƠNG V

 KỸ THUẬT AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI CÁC CHẤT DỄ CHÁY NỔ (LPG, XĂNG DẦU) 2

1.

2.

2.1.

2.1.1.

2.2.2.

2.1.3.

Nguy cơ cháy nổ

Các chất dễ cháy nổ

Các khí và hơi dễ cháy nổ:

Mêtan (CH4)

Axetylen (C2H2)

Hyđrô (H2)

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.3.1

2.3.2

Các chất rắn dễ cháy nổ:

Kim loại kiềm: Na, K.

Photpho (P)

Magiê (Mg)

Các hợp chất dễ cháy nổ

Các muối Clorat, perclorat và axit percloric:

Amoni Nitrat (NH4NO3)

2.3.3

2.3.4

3

Hydro Peroxyt (H2O2)

Cacbon Disunfua (CS2)

Các nguyên tắc an toàn chung khi làm việc với LPG

3.1

3.2.

Các đặc tính an toàn của LPG:

Các ảnh hưởng của LPG đối với sức khỏe:

3.3.

4

4.1.

4.2

5

Cách xử lý các tai nạn khi tiếp xúc với LPG:

Các nguyên tắc an toàn chung khi làm việc với xăng dầu

Đặc điểm chung:

Các yêu cầu an toàn PCCC khi thiết kế cửa hàng xăng dầu:

Các biện pháp phòng cháy nổ

CHƯƠNG VI

KỸ THUẬT AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI CÁC CHẤT XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI 2 10

I

1

2

3

4

Hạt lọc nổi Sifo: thường được gọi là hạt xốp, loại hạt có đường kính từ 3 – 5mm, thường được sử dụng làm tuyến nổi  trong xử lý nước

Tính chất vật lý:
Phạm vi ứng dụng:

Hướng dẫn sử dụng

Xả rửa

II

1

2

3

4

PAC – Polyaluminium

Tính chất PAC (Poly Aluminium Chloride) [Al2 (OH)nCl6 6-n]m.

Ưu điểm của PAC

Nhược điểm của PAC:

Hướng dẫn sử dụng khi dùng PAC

III

1

2

3

4

Xút (NaOH)

Tính chất vật lý:
Phạm vi ứng dụng:

Hướng dẫn sử dụng

Xả rửa

IV

1

2

3

4

Javen (NaOCl)

Tính chất vật lý:
Phạm vi ứng dụng:

Hướng dẫn sử dụng

Xả rửa

V

1

2

3

4

Clorin Ca(OCl)2

Tính chất vật lý:
Phạm vi ứng dụng:

Hướng dẫn sử dụng

Xả rửa

VI

1

2

3

4

Hóa Chất Polymer

Tính chất vật lý:
Phạm vi ứng dụng:

Hướng dẫn sử dụng

Xả rửa

VII

1

2

3

4

Phèn Sắt II Sunfat

Tính chất vật lý:
Phạm vi ứng dụng:

Hướng dẫn sử dụng

Xả rửa:

VIII

1

2

3

4

Phèn nhôm (ALUMINIUM SUNFATE)

Tính chất vật lý:
Phạm vi ứng dụng:

Hướng dẫn sử dụng

Xả rửa:

IX

1

2

3

4

Hóa Chất Khử Mùi

1. Tính chất vật lý:
2. Phạm vi ứng dụng:

3. Hướng dẫn sử dụng

3. Xả rửa:

X

CÁC LOẠI THAN HOẠT TÍNH HAY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NƯỚC CẤP

1

Giới thiệu than hoạt tính

2

3

Công dụng của than hoạt tính

Đặc tính kỹ thuật

9. Trang thiết bị dạy cho học phần

+ Giáo cụ trực quan:  Đèn chiếu, phim.

10. Yêu cầu về giáo viên:

– Trình độ: Đại học ngành hóa học

– Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm công tác liên quan về hóa chất

– Được học qua các lớp sư phạm tối thiểu, có khả năng truyền đạt cho người học.

11. Tài liệu tham khảo

[1]. Luật Hóa chất.

[2]. Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

[3]. Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

[3].Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định phân loại và ghi nhẵn Hóa chất.

[4]. Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hang công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Gọi điện thoại
0905339749