Chức năng và nhiệm vụ của khoa

1. Về chức năng:

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo các ngành học và bậc học do Khoa quản lý.

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng về việc mở ngành, xóa ngành, đào tạo ngắn hạn và đào tạo liên kết đối với các lĩnh vực liên quan đến Hóa học, Sinh học, Môi trường, Thực phẩm, Địa chất và Trắc địa.

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng về việc xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho người học, với mục tiêu sau khi tốt nghiệp người học đáp ứng tốt các yêu cầu của xã hội.

– Nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đào tạo và sản xuất đối với các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Môi trường, Thực phẩm, Địa chất, Trắc địa và các lĩnh vực khác.

2. Về nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục cho các ngành học, bậc học thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa. Chủ động xây dựng kế hoạch để phối hợp với các đơn vị trong trường.

– Tổ chức biên soạn các chương trình đào tạo, bài giảng/giáo trình, thẩm định giáo trình hiện hành để phục vụ giảng dạy, xây dựng ngân hàng câu hỏi ở tất cả các ngành, bậc học thuộc Khoa quản lý. Chủ động cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập.

– Quản lý toàn diện người học thuộc khoa, bao gồm: Quản lý về số lượng, tình hình học tập, đạo đức, tác phong, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách, học phí, học bổng, khen thưởng và kỷ luật.

– Phối hợp với phòng Đào tạo thường xuyên về việc tư vấn tuyển sinh, giới thiệu người học nộp hồ sơ vào trường. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo để lập thời khoá biểu học tập, ôn thi và tổ chức thi cho từng lớp. Phối hợp với các cơ quan và đơn vị sản xuất để tìm nơi thực tế và thực tập tốt nhất cho người học.

– Xây dựng kế hoạch Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp khoa hàng năm. Xây dựng, bồi dưỡng các giáo viên để tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường, Tỉnh, và Toàn Quốc theo kế hoạch. Tổ chức, theo dõi, nghiệm thu các mô hình đồ dùng dạy học của Khoa.

– Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị cơ sở vật chất trường giao cho khoa. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, bảo trì các thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Giảng viên, Nhân viên thuộc Khoa quản lý.

– Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho Giảng viên, Nhân viên của Khoa.

– Phân công các trưởng bộ môn theo dõi, kiểm tra hoạt động giảng dạy và các họat động khác của giảng viên. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, bình xét các danh hiệu thi đua của năm học theo đúng quy định, thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và các hoạt động xã hội khác.

– Tổ chức tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ trong Khoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0977403718